Skip to main content
Tapered Amplifiers

锥形放大器

 

锥形放大器在单芯片基础上结合了高光束输出质量和高输出功率特性。它的一体化设计包含一个单模脊状波导和一个锥形波导结构。锥形放大器能保持种子源光束的所有特性,是主振荡功率放大架构的首选。

波长可调范围 中心波长能量级 产品规格
650 nm650-655 nm 250 mW

EYP-TPA-0650-00250-2007-CMT02-0000

670 nm668 – 675 nm 500 mW EYP-TPA-0670-00500-2003-CMT02-0000
765 nm755 – 770 nm 1500 mW

EYP-TPA-0765-01500-3006-CMT03-0000
780 nm770 – 790 nm 1000 mW
2000 mW
3000 mW
EYP-TPA-0780-01000-3006-CMT03-0000
EYP-TPA-0780-02000-4006-CMT04-0000
EYP-TPA-0780-03000-4006-CMT04-0000
808 nm802– 810 nm 1000 mW
2000 mW
EYP-TPA-0808-01000-4006-CMT04-0000
EYP-TPA-0808-02000-4006-CMT04-0000
830 nm830 – 840 nm 1000 mW EYP-TPA-0830-01000-4006-CMT04-0000
850 nm848– 855 nm 500 mW
2000 mW
EYP-TPA-0850-00500-3006-CMT03-0000
EYP-TPA-0850-02000-4006-CMT04-0000
870 nm868 – 880 nm 500 mW EYP-TPA-0870-00500-3006-CMT03-0000
915 nm895 – 915 nm 1500 mW EYP-TPA-0915-01500-3006-CMT03-0000
925 nm915 – 940 nm 1500 mW EYP-TPA-0925-01500-3006-CMT03-0000
980 nm965 -985 nm 500 mW
2000 mW
EYP-TPA-0980-00500-3006-CMT03-0000
EYP-TPA-0980-02000-4006-CMT04-0000